Σχετικά με το έργο

 

Το Διαδίκτυο έχει γίνει ένα αναπόφευκτο κομμάτι της καθημερινής ζωής μας και είναι ιδιαίτερα ενσωματωμένο στο εργασιακό και το οικιακό μας περιβάλλον. Αυτό έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για την πλειοψηφία, αλλά ένα τεράστιο εμπόδιο για τα άτομα με αναπηρίες που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα μέρη του διαδικτύου. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η ψηφιακή προσβασιμότητα. Η ψηφιακή προσβασιμότητα είναι η δυνατότητα μιας ιστοσελίδας, μιας κινητής εφαρμογής ή ενός ηλεκτρονικού εγγράφου να είναι εύκολα προσβάσιμο και να κατανοείται από ένα ευρύ φάσμα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών που έχουν προσωρινές ή μόνιμες οπτικές, ακουστικές, κινητικές ή γνωστικές αναπηρίες.

Το έργο Erasmus+ Certified Digital Accessibility Training ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 για να ανταποκριθεί στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας Οδηγία 2016/2102 της ΕΕ σχετικά με την προσβασιμότητα των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων των οργανισμών του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την οποία όλες οι ιστοσελίδες και εφαρμογές κινητών πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους μέχρι το έτος 2020. Το έργο περιλαμβάνει 6 οργανισμούς-εταίρους από τέσσερις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες: τη Σλοβενία, την Πολωνία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Αυτοί οι συνεργάτες έχουν αναπτύξει από κοινού μια εξειδικευμένη εκπαίδευση ψηφιακής προσβασιμότητας, η οποία θα προσφέρεται σε διάφορες ομάδες βασικών ενδιαφερομένων ως απάντηση στην αύξηση των αναγκών της αγοράς εργασίας για εμπειρογνώμονες στον τομέα της ψηφιακής προσβασιμότητας στην Ευρώπη.

 

Το έργο θα αναπτύξει εξειδικευμένα μαθήματα για τις παρακάτω θέσεις εργασίας:

 • Διαχειριστής για την ψηφιακή προσβασιμότητα
 • Διαχειριστής για την ψηφιακή προσβασιμότητα
 • Προγραμματιστής ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών με εξειδίκευση στην ψηφιακή προσβασιμότητα και
 • Σχεδιαστής ιστοσελίδων με εξειδίκευση στην ψηφιακή προσβασιμότητα.

 

Οι θεματικές εκπαιδευτικές ενότητες που αναπτύσσονται για τα μαθήματα είναι:

 • Εισαγωγή στην ψηφιακή προσβασιμότητα
 • Διαχείριση ψηφιακής προσβασιμότητας
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για ψηφιακή προσβασιμότητα.
 • Σχεδιασμός εφαρμογών για ψηφιακή προσβασιμότητα
 • Εφαρμογή της ψηφιακής προσβασιμότητας και
 • Αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας.

 

Κύρια αποτελέσματα του έργου:

 • O1. Πλαίσιο δεξιοτήτων ψηφιακής προσβασιμότητας και ανάλυση ρόλων εργασίας
 • O2. Πρόγραμμα σπουδών και Μεθοδολογία πιστοποίησης
 • O3. Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών ενοτήτων
 • O4. Προσβάσιμη πλατφόρμα εκμάθησης
 • C1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης εκπαιδευτών
 • Ε1-Ε3. 3 Φόρουμ ψηφιακής προσβασιμότητας
 • Ε4. Τελικό διεθνές συνέδριο για την ψηφιακή προσβασιμότητα

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

 • Τίτλος Έργου: Certified Digital Accessibility Training
 • Ακρωνύμιο: DigitalAccessibility
 • Αριθμός έργου: 2018-1-SI01-KA202-047103
 • Πρόγραμμα: ERASMUS+ Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, Συμπράξεις για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση
 • Έναρξη Έργου: 1 Σεπτεμβρίου 2018
 • Ολοκλήρωση Έργου: 28 Φεβρουαρίου 2021
 • Συντονιστής Έργου: INUK Inštitut za napredno upravljanje komunikacijΜάριμπορ, Jadranska cesta 27, 2000 Μάριμπορ, Σλοβενία

 

Εταίροι Έργου:

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny W Siedlcach, Πολωνία,
 • Univerza v Mariboru, Σλοβενία,
 • Soluciones Tecno-Profesionales Consulting, Ισπανία,
 • Centrum Zrownowazonego Rozwoju HORYZONTY, Πολωνία,
 • Best Cybernetics Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., Ελλάδα.