Εκπαιδευτικές Ενότητες

Manager icon

Διαχειριστής Ψηφιακής Προσβασιμότητας

Η εκπαίδευση του Διαχειριστή Ψηφιακής Προσβασιμότητας επικεντρώνεται στην προετοιμασία των ειδικών που είναι σε θέση να διαχειριστούν και να εφαρμόσουν πρότυπα ψηφιακής προσβασιμότητας στις οργανώσεις ή σε οργανισμούς για τους οποίους εργάζονται.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Προτεινόμενα προαπαιτούμενα είναι βασικές γνώσεις πληροφορικής, πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία στη θέση της διοίκησης, ενσυναίσθηση και προθυμία για βοήθεια σε άτομα με αναπηρία, διαχείριση και οργανωτικές δεξιότητες (προγραμματισμός, οργάνωση, κίνητρο, έλεγχος).

Tester icon

Ελεγκτής Ψηφιακής Προσβασιμότητας

Η εκπαίδευση προετοιμάζει ειδικούς για έλεγχο και αξιολόγηση ιστοσελίδων του οργανισμού τους ή του οργανισμού όπου εργάζονται από την άποψη της ψηφιακής διαθεσιμότητας τους.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Προτεινόμενα προαπαιτούμενα είναι η γνώση της χρήσης του διαδικτύου, το άνοιγμα στις νέες τεχνολογίες, η βασική κατανόηση των αναγκών των ατόμων με διάφορες αναπηρίες, οι βασικές γνώσεις πληροφορικής, η κατανόηση των βασικών αρχών της ψηφιακής προσβασιμότητας, οι ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες, η δυνατότητα δημιουργίας σαφών αναφορών σφαλμάτων.

Web developer icon

Web developer με εξειδίκευση στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Ο Web Developer με εξειδίκευση στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα εστιάζεται στην προετοιμασία των ειδικών που είναι σε θέση να αναπτύξουν ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες ψηφιακά σύμφωνα με τα πρότυπα WCAG.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Προτεινόμενα προαπαιτούμενα είναι η γνώση σε web development ή πτυχίο στην επιστήμη των υπολογιστών, η γνώση των τεχνολογιών του διαδικτύου / του front end κώδικα (π.χ. CSS, Java script και HTML).

 

Designer icon

Web designer με εξειδίκευση στην Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Η εκπαίδευση του web designer με εξειδίκευση στην ψηφιακή προσβασιμότητα εστιάζεται στην προετοιμασία των ειδικών που είναι σε θέση να σχεδιάσουν ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες ψηφιακά σύμφωνα με τα πρότυπα WCAG.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

Προτεινόμενα προαπαιτούμενα η γνώση των τεχνολογιών που υποστηρίζονται (π.χ. Screen Reader, DragonNaturallySpeaking, Zoom και Color contrast, JAWS, NVDA), η γνώση του διαδικτύου, οι γνώσεις για τον τομέα των ΤΠΕ, οι γνώσεις και δεξιότητες στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και η σχεδίαση προγραμμάτων όπως το Adobe Photoshop, Illustrator κλπ. (CSS, Java script και HTML), κατανόηση των βασικών αρχών της προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό, γραφικές δεξιότητες και δημιουργικότητα, γνώση λογισμικού γραφικών, UX, έντονη αίσθηση αισθητικής, εμπειρία στη δημιουργία της εικαστικής τέχνης.