Ανάπτυξη / προγραμματισμός για ψηφιακή προσβασιμότητα

Ο τίτλος κάθε ιστοσελίδας πρέπει:

Correct! Wrong!

The correct answer is “All of the above.” That means that the title of each webpage should be short, it should identify the subject of the web page and it should make sense when reading out of context. That is important especially for people who use screen readers for accessing the web.

Ποιοι φυσικοί έλεγχοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι για χρήση με ένα πληκτρολόγιο;

Correct! Wrong!

The correct answer is “All of the above.” That includes: bringing up context menus, form fields, drag and drop, selecting the text, resizing regions, links, menus, buttons, checkboxes, and radio buttons.

Τι κάνει την πλοήγηση ενός ιστοτόπου προσβάσιμη (μεταξύ άλλων);

Correct! Wrong!

The correct answer is “Pages should be organized according to headings.” All of the other answers contribute to the accessibility of the website, but they do not have an impact on website navigation.

Ποιος έλεγχος πρέπει να γίνει χειροκίνητα κατά την αξιολόγηση της προσβασιμότητας μιας ιστοσελίδας;

Correct! Wrong!

The correct answer is “If the content and tabbing are logically sequenced.”

Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείται σήμανση (π.χ. ‹h1›, ‹h2›, ‹h3›, κτλ.);

Correct! Wrong!

The correct answer is “To provide structure and organization to the webpage.” Heading markup will allow assistive technologies to present the heading status of text to a user.

Ανάπτυξη / προγραμματισμός για ψηφιακή προσβασιμότητα
Well done.
You answered (almost) all questions correctly.

If you would like to deepen your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Not too bad.
You answered some of the questions correctly.

If you would like extend your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Your knowledge about digital accessibility is poor.
(Almost) all Your answers were wrong.

If you would like to learn about Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.