Αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας

Το ακρωνύμιο ΑΛΚΙ στις οδηγίες WCAG σημαίνει:

Correct! Wrong!

The correct answer is “Perceivable, Operable, Understandable and Robust”.

Ποιο είναι το ελάχιστο επίπεδο συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG που απαιτείται από την οδηγία 2016/2102 της ΕΕ για τους ιστοτόπους των οργανισμών του δημόσιου τομέα;

Correct! Wrong!

The correct answer is “AA”.

Τα Εργαλεία Αξιολόγησης της προσβασιμότητας δεν μπορούν να:

Correct! Wrong!

The correct answer is “Check all accessibility aspects automatically.” Evaluation tools cannot evaluate the meaningfulness of the content. Therefore, knowledgeable human evaluation is still needed.

Ποιος μπορεί να παράσχει πολύτιμη ανατροφοδότηση προκειμένου να καταστήσει πιο εύκολη την πρόσβαση στον ιστότοπο;

Correct! Wrong!

The correct answer is “All of the above.” Valuable feedback can be provided by digital accessibility experts, elderly people, children and people with disabilities.

Τι είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης σχετικά με την προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα;

Correct! Wrong!

The correct answer is “Involving professional and experienced accessibility evaluators.” It is advised to use all of the options (that include involving users, evaluation tools). However, it is required at least to involve professional and experienced accessibility evaluators.

Αξιολόγηση της ψηφιακής προσβασιμότητας
Well done.
You answered (almost) all questions correctly.

If you would like to deepen your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Not too bad.
You answered some of the questions correctly.

If you would like extend your knowledge on Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Your knowledge about digital accessibility is poor.
(Almost) all Your answers were wrong.

If you would like to learn about Digital Accessibility, we invite you to enroll in one of our Certified training modules.

And don't forget to subscribe to newsletter, so we can keep you updated.
Αλλαγή γραμματοσειράς
Αντίθεση